Title Image

Privacy statement

Privacy statement Nachamu Nachamu Ami

Stichting Nachamu Nachamu Ami (NNA) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

 

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

 

Verwerking van uw gegevens

NNA houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief of als vrijwilliger betrokken zijn, maar geen donateur zijn.

NNA roept haar relaties via acties op om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze stichting. Het werk van NNA wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs en door middel van de verkoopopbrengst van onze kringloopwinkels. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over ons werk en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, ons uitnodigt voor een spreekbeurt of het contactformulier invult,  en wanneer u zich aanmeldt als donateur of als vrijwilliger.

Financiële data en persoonsgegevens  worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, informeren over ons werk, acties). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

NNA heeft de ANBI-status.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van NNA:

T: 0318-486808

E: adres@nachamu.org

 

Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

NNA kan om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van NNA

Postbus 8118

6710 AC Ede

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor genoemde doelen noodzakelijk is.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan NNA hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd, om u op de hoogte te brengen van ons werk en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

NNA maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan NNA haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

 

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of acties

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van NNA:

T: 0318-486808

E: adres@nachamu.org

 

Contact met donateurs en relaties

NNA informeert haar donateurs en relaties over haar werk via bladen, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van NNA te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

 

Bezoek aan onze website

NNA gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

 

Beveiliging

NNA heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

 

Vragen over privacy beleid

NNA houdt het recht het privacy beleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

 

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Stichting Nachamu Nachamu Ami

Postbus 8118

6710 AC Ede

T: 0318-486808

E: adres@nachamu.org

 

Privacy beleid Stichting Nachamu Nachamu Ami . Versie: 3 mei 2018.